hits

Hvorfor betaler ikke alle formueskatt?

kommentarer 34 kommentarer

Millioner av nordmenn slipper unna å betale formueskatt. Dette burde Erna Solberg få gjort noe med før hun taper høstens stortingsvalg.Jeg er for et skattesystem hvor alle bidrar etter evne. Det betyr at de som har mest, også skal bidra mest. Men vårt skattesystem må være så rettferdig som mulig, slik at "alle betaler sin skatt med glede". Når det gjelder formueskatten så er skattesystemet vårt svært urettferdig. Denne ene særskatten er kanskje den mest urettferdige vi har og blir derfor en farlig skatt.

Kunst, vin og hester
I praksis er det nå slik at vi blir påført en skatt avhengig av hvor vi har plassert formuen og ikke på grunn av hvor rike vi er. Nordmenn eier hytter og hus for flere tusen milliarder kroner. Denne gedigne formuen blir ikke beskattet til reell verdi og de som tjener soleklart mest på dette, er de formuende og rike. 

Jeg mener at skal vi først ha en formuesskatt, skal absolutt all formue beskattes likt og til fulle verdier. Kunst, vin, pensjon, eiendom, biler, båter, vin, frimerker, hester, aksjer, hva enn som har en verdi, skal beskattes, og det likt.

Ta hensyn
Man må selvfølgelig ha et bunnfradrag slik at skatten ikke rammer de som har minst å rutte med. Hadde eiendommer blitt skattlagt til full verdi, hadde man kunne økt bunnfradraget til 10-25 millioner, og det er vel få som mener at dersom noen må, så er det de med formue i den størrelsesorden eller mer som bør betale skatt. På steder hvor boligprisene er betydelige lavere enn i storbyene, kan bunnfradraget legges lavere.

I samme diskusjon bør også selve satsen være et tema, og den bør relateres til rentenivået. Aldri tidligere, har formuesskatten vært høyere i prosent av risikofri rente. Beskattes all formue til full verdi, kan satsene reduseres kraftig og allikevel vil det bli like store skatteinntekter.

Dobbeltbeskatning
Erna og Høyre gikk til valg på å fjerne formuesskatten. Hva har de klart? Bortsett fra litt finpussing på toppen, absolutt ingenting. I stedet har Høyre sammen med Arbeiderparti klart det kunststykket å innføre eiendomsskatt i mange kommuner, slik at mange flere får dobbeltbeskatning.

Mens inntektene fra formuesskatten i perioden 2013 til 2015 falt med i overkant av 1,1 milliarder kroner til 12,9 milliarder kroner i 2015, så har eiendomsskatten steget med nesten 2,3 milliarder i samme periode, til 11,2 milliarder kroner. Glem heller ikke at det var først i 2016 at Oslo innførte eiendomsskatten.

Arbeidsplass-fiendtlig
Politikerne har i alle år straffet personer som ønsker å investere i noe som skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst for samfunnet. En person som har skapt 40 arbeidsplasser og som får sin bedrift verdsatt til 45 millioner kroner, må tjene en million kroner, bare for å betale formuesskatten. Samtidig har lite verdiskapende investeringer som pensjon og eiendom, blitt kraftig subsidiert. For meg er dette helt ubegripelig. Det burde jo vært motsatt.

Det Norge trenger er alternative næringer til oljen. Da må investeringer i verdiskapende selskaper stimuleres, ikke motarbeides.

Å være gründer i Norge i dag, er risikosport. Mislykkes du, har du trolig opparbeidet deg betydelig gjeld. Og lykkes du med å skaffe kapital, så blir du trolig skattet ihjel, før du rekker å tjene penger. Uansett er sannsynligheten stor for at du ender opp som gjeldsslave.

Hvorfor pensjonene våre
Når jeg diskuterer skattepolitikk, blir jeg ofte møtt med undring, når jeg nevner at pensjonen bør likestilles alle andre formuesobjekter. For meg er det en selvfølge. Man kan spare til pensjon, enten med å spare penger i banken, investere i ulike objekter som aksjer og eiendom, eller bli del i en eller annen pensjonsordning. Hva er så spesielt med det siste at det ikke skal tas med i skattegrunnlaget?

Spør du enhver skillsmisseadvokat om pensjonen er en del av et skillsmisseoppgjør, svarer 100 prosent bekreftende på det. Selvfølgelig, for det er en formue.

Bruk bokført egenkapital
Selskaper notert på Oslo Børs, verdsettes til 90 prosent av markedsverdi (80% fra 2018) i forbindelse ved beregningen av formuesskatten. I utgangspunktet høres jo det logisk ut. Men mange selskaper i en tidlig fase, eller som er inne i en kraftig vekstperiode kan se langt etter store overskudd, selv om forventingene er store. Da har eierne to muligheter til å betjene formuesskatten. Enten belåne aksjene sine, noe som medfører en ekstrem risiko, eller selge, noe som medfører lavere eierskapsandel og i ytterste konsekvens, kan medføre at utenlandske eierinteresser overtar kontrollen. For utlendingene rammes ikke av formuesskatten.

Lett å løse
Bruk bokført egenkapital som grunnlag for beregningen av formuesskatten. Modne selskaper som Statoil, Telenor og Norsk Hydro verdsettes alle for det meste i intervallet 1 til 1,8. Det er selskaper som tjener penger og som kan gi utbytte. Bare for å betjene formuesskatten må utbyttet være minimum 1,3 prosent av verdsettelsesgrunnlaget. Da kan de unge, verdiskapende selskapene, bruke kapitalen sin på å bygge nye næringer som kommer hele samfunnet til gode.

Så, skattlegg alle formuesobjekter likt. Da vil de som har mest i større grad bidra mest, og man vil få et investeringsklima basert på verdiskapning, ikke skatteplanlegging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 kommentarer

Finn Heggdal

12.05.2017 kl.12:11

Jeg vurderer det slik at skatt er en kostnad og man bør søke å ha systemet slik at skatten skader minst mulig. Er derfor helt enig i at all formue bør beskattes likt.

Argumentene for å fjenre formuesskatten mener jeg dog ikke henger på greip, det samme gjelder motsatanden mot eiendomsskatt

Det verste er dog den skatten som ble innført av den forrige borgerlige regjeringen, den skatten som jeg kaller GRYNDERSKATTEN.

De som har bygd seg opp en formue slipper stort sett utbytteskatten. De skatten rammer er de unge grynderne som etablerer en virksomhet. Går denne godt slik at de kan ta seg ut utbytte for å nyte litt av formuen, så kommer GRYNDERSKATTEN.

Dette er etter min mening den mest skadelige skatten vi har i Norge, den låser formuer inne i aksjeselskap. Det ble ganske klart dokumentert under det gamle skatteregismet at slik innelåsing er skadelig.

Da hadde vi i Norge en normalavkkastning på investeringer som var ca 50 % lavere enn sammenlignbare land.

Steffan Kvilhaug Kinn

12.05.2017 kl.12:26

Det hadde vært mye bedre om skatten økte additativt med antall luksusgoder man brukte det på, med unntak av opprettet selskap for salg. F.eks. en riking har ikke behov for 20 hus, leiligheter, hytter, fly og biler.

Det er ikke normalt. Bare fordi det er mulig betyr ikke at det er bra.

Skvatt

12.05.2017 kl.12:37

Jau, det er so sant, so sant. Ikkje nokon lyt sleppa formogeskatten, men eit botnfrådrag på 10 millionar lyt i alle høve vêre altfor høgt. Då er det nemlegen altfor mongjen or dei rike som slepp å betala honom. Nei, botnfrådraget lyt ikkje i noko høve liggja høgare enn 1 million, og helst mykje lågare enn det au. Jau! Hugs at Onkel Stat treng pengjane, lyt eg berre nemne, meir enn du treng dei sjølve. Samstundes tykkjer eg det er båe gildt og sælt at politikarane i mongjen kommunar hev visdomen til å kombinera formogeskatt med eigedomsskatt, detta er nemlegen eit or dei beste setta samfunnet kan krevje inn meir pengjar på. For berre hugs at dobbel skatt er dobbelt so god skatt. Og hugs at dei fattege slepp høveleg unna eigedomsskatten, av di dei eig ikkje bustadane sine i noko høve, t.d. feng alle floktningane bustadane sine or Tante Kommune, slik at dei ikkje vert råka or denna sosialt rettvise skatten. Elles lyt eg berre nemne at det lyt vêre ei sjølvfylgje at alle bønder lyt sleppa sånn eigedomsskatt på gardane sine nett slik Senterpartiet ynskjer. Dei tener nemleg for det fyrste altfor lite i subsidiar på verksemda si, og for det andre hev dei ei forhufselegt vikteg uppgåve, særlegt når me lyt innføra eit naudsynt importforbod for alle matvarar or omsyn åt folkjehelsa. So eit unnatak for bønder lyt beint fram vêre ei sjølvfylgje, sann. Jau!

Oppgitt

12.05.2017 kl.13:01

Høyre er et parti vi ikke kan stole på - de nekter å fjerne formueskatten til tross for valgløftene. De sviktet sine velgere som var i god tro.

Det eneste Høyre bryr seg om er kvinnekvotering av sine venninner til diverse statlige selskap og ellers gjør de lite.

Nå får de svi på meningsmålingene og det er velfortjent.

Roy E. romøren

12.05.2017 kl.13:03

De fleste rike har gjort en enorm innsats for å bli rike og de arbeider gjerne mye mer enn "fattige". De som har mest, bidrar ALLEREDE MEST. MVA på omsatte varer og tjenester, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift, skatt her og avgifter der. 70% av omsetningen i en bedrift går gjerne rett til staten i skatter og avgifter. Hvem av de som har minst skatter 70%.

Svein

12.05.2017 kl.13:08

Sissener skriver: "Jeg mener at skal vi først ha en formuesskatt, skal absolutt all formue beskattes likt og til fulle verdier."

Jeg er enig i mye av den Sissener sier her, men sliter litt med å forstå hvorfor bunnfradraget skal være lavere i pressområder. Et av hovedargumentene til Sissener at reelle verdier skal legges til grunn. Det blir litt selvmotsigelse å ha et høyere fradrag i pressområder - effekten er den samme: reelle verdier legges ikke til grunn.

Pelle

12.05.2017 kl.13:12

Formueskatten bør bort, samt alle andre skatter, og erstattes med forbruksskatt. Ingen fradrag. Alt skattlegges med den samme sats. Differensiert sats vil alltid føre til en forskyvning av effektiv allokering av ressurser. Ikke bare er det urettferdig, det er også miljøfiendtlig.

BareLurer

12.05.2017 kl.13:32

I "Mysteriet om Karl XIIs gamasjer" kommer nevøene og niesen til Brødrene Dal borti en fyr som heter Tryge Hofnar.

Sissener minner i denne kronikken i grunnen om ham.

Stig

12.05.2017 kl.13:48

Bra Sissener!

Ikke bry deg om haterne på venstresiden. Hat er limet som holder deres menighet samlet.

Kommer AP og de rødgrønne til makta vil ALLE få økt skattebyrder, både formueskatt og skatt på hus og hjem.

Det eneste AP duger til er å øke skattene, samt å gi gode jobber til venner med partiboka på plass.

Super oppgitt

12.05.2017 kl.14:12

Tullebukk

Skattlagt kroner SKAL IKKE skattlegges en gang til, samme hva allerede skattelagte kroner benyttes til, om det er til frimerker eller huskjøp. NULL SKATT.

Er det rettferdighet du er ute etter, så legg om hele skatten, til forbruksskatt, dermed får du virkninger jo mer du bruker = jo mer skatt betaler du. Men denne misunnelse-røde/grønne søppel politikk har jeg null til overs for.

Hans-Petter Hvile

12.05.2017 kl.14:34

Skatt på eiendom er skatt på skattlagte midler. Penger brukt til å kjøpe bolig er for de fleste av oss tjent ved arbeid pluss lån i bank. For inntekt betaler jeg skatt. For banklånet betaler jeg renter men får et prosentvis rentefradrag. Hvorfor det? Selger jeg boligen etter å ha bodd der så vidt over 1 år, er all gevinst skattefri. Hvorfor det? Med 20 % verdistigning i året "tjener" jeg 1 million hver år skattefritt. Hvorfor det?

Min bolig kaster intet av seg så lenge jeg eier og bebor den selv. Skal bolig beskattes som formue må det vel være riktigere å beskatte verdistigningen som viser seg ved salg av boligen.

Hans-Petter Hvile

12.05.2017 kl.14:37

Skatt på eiendom er skatt på skattlagte midler. Penger brukt til å kjøpe bolig er for de fleste av oss tjent ved arbeid pluss lån i bank. For inntekt betaler jeg skatt. For banklånet betaler jeg renter men får et prosentvis rentefradrag. Hvorfor det? Selger jeg boligen etter å ha bodd der så vidt over 1 år, er all gevinst skattefri. Hvorfor det? Med 20 % verdistigning i året "tjener" jeg 1 million hver år skattefritt. Hvorfor det?

Min bolig kaster intet av seg så lenge jeg eier og bebor den selv. Skal bolig beskattes som formue må det vel være riktigere å beskatte verdistigningen som viser seg ved salg av boligen.

Hans-Petter Hvile

12.05.2017 kl.14:39

Skatt på eiendom er skatt på skattlagte midler. Penger brukt til å kjøpe bolig er for de fleste av oss tjent ved arbeid pluss lån i bank. For inntekt betaler jeg skatt. For banklånet betaler jeg renter men får et prosentvis rentefradrag. Hvorfor det? Selger jeg boligen etter å ha bodd der så vidt over 1 år, er all gevinst skattefri. Hvorfor det? Med 20 % verdistigning i året "tjener" jeg 1 million hver år skattefritt. Hvorfor det?

Min bolig kaster intet av seg så lenge jeg eier og bebor den selv. Skal bolig beskattes som formue må det vel være riktigere å beskatte verdistigningen som viser seg ved salg av boligen.

Svein Olav Lund

12.05.2017 kl.14:40

Formueskatten på en fritids bolig i Finnmark likestilles med sekunder bolig i Oslo, er ikke rettferdig.

Formue skatt på bankinnskudd når renten er så lav, er også urettferdig som forfatteren av denne bloggen inne på.

Pøh

12.05.2017 kl.14:40

Jeg er imot skatt på boligen..eiendomsskatt, formuesskatt. Den er ikke mye verdt, jeg må ha et sted å bo, og jeg betaler e-skatt til kommunen fordi politikerne ikke klarer å forholde seg til sine budsjetter. Jeg kan ikke kreve mer penger av andre for å redde min økonomi.... det er dessuten ikke særlig pent.

Det offentlige får stramme inn livreima ved å kvite seg med et lass byråkrater og mellomledere. Sparer en formue på det, for det koster mindre å la dem nave :)

Torbjørn

12.05.2017 kl.15:04

Det eneste Ap maler om er at de som har mest fra før har fått mest skattelette under Høyre og Frp.

Når Ap styrer er det ingen vanlige lønnstagere som får noe lettelse i det hele tatt, bare de som stiller seg passive i forhold til å ta i et tak for skaffe seg penger

Petter Smart

12.05.2017 kl.15:28

Sorry, jeg sluttet å lese ved:

"På steder hvor boligprisene er betydelige lavere enn i storbyene, kan bunnfradraget legges lavere."

Det går ikke an å argumentere for at all formue skal vurderes til virkelig verdi og samtidig justere bunnfradraget!

Det er jo 100% identisk med å vurdere bolig til under markedsverdi.

Gå tilbake til skrivebordet. Der finner du nye blanke ark hvor du kan starte på nytt i tankeprosessen din.

Lykke til!

Moneypenny

12.05.2017 kl.16:59

Hvis en ønsker rettferdig "skatt" så må en øke momsen. Det er avgift på penger i omløp altså kjøpekraft. Men da går butikker konk. Eiendomsskatt er tull. Da må en trekke fra boliglån.

anh kiet nguyen

12.05.2017 kl.18:21

Fin analyse.

Formueskatten er den minst skadelige skatteformen. Den beskatter de som har og ikke de som er produktive!

Jeg er veldig glad for at du nå har endret synet på formueskatten, husker vag at jeg svarte på en av dine blogposter en tid siden (2016?) der du argumentet imot formueskatten.

Gaunil

12.05.2017 kl.18:31

Begynner frykte at Sissner har gått i kompaniskap med den rødgrønne fløyen. Eller driver han med sarkastiske ytringer.

Formuesskatten må bort. Den er ødeleggende!

Jeg kjenner bedriftseiere som må ta penger ut av bedriften for å betale denne skatten. Disse pengene har nok gjort bedre nytte i firmaet.

VPN Now

12.05.2017 kl.19:31

Målet med sosialisme er økonomisk likhet. Husk at sosialismen baserer seg på rik vs fattig. Målet er å gjøre de rike fattige. Slik at alle sammen oppnår økonomisk likhet som i Venezuela.

Stian Hansen

12.05.2017 kl.19:42

La oss først rydde unna en stor feil. Formue og eiendomsskatt er ikke skatt slik vi kjenner det. Den er avgift på å eie.

Da må man spørre hvilken skade det gjør på samfunnet å eie noe. Det er fundamentalt for å rettferdiggjøre en avgift.

Da forutsetter jeg at man støtter et system hvor man yter etter evne. Og ikke f. eks et fastprissystem hvor alle kan være del av samfunnet mot et kvantifisert vederlag.

Så hva er skadevirkningen, ved å bo et sted? Eie aksjer? Ha penger i banken? Eie en hytte? Eie en leilighet?

Jeg tror jeg vet svaret, det er en form for misunnelse, hvor man ikke unner sine medmennesker å eie, i alle fall ikke mer enn en selv. Og politikere bruker denne misunnelsen til det fulle, når de planlegger sine prosjekter og signalbygg.

Så hva med offentlige inntekter? Det kan reduseres kraftig i forbruket, men selv om du skulle støtte et høyt forbruk som i dag finnes det ingen grunn til å ikke hente dette fra skatt på inntekter og forbruk. MVA er en avgift, den ligner langt mer på en skatt enn hba formue og eiendomskatt gjør. MVA er treffsikker i motsettning til å konfiskere folks verdier på årsbasis som er groteskt urettferdig.

Nhat Rong

12.05.2017 kl.21:12

@anh kiet nguyen

Til og med Vietnam som er en ekte kommunist nasjon. Ikke engang har formueskatt, eiendomskatt eller arveavgift. Norge er mer kommunist enn Vietnam.

Pelle

12.05.2017 kl.21:27

Jeg har fremdeles sans for professor Victor Normans forslag om å fjerne skatt på både formue og inntekter, og innføre en forbruksskatt: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norman-vil-ha-skatt-paa-forbruk/a/506446/

Knut Olsen

13.05.2017 kl.01:11

Feil spørsmål.

Spørsmålet burde være: Hvorfor krever man inn formueskatt i et sivilisert land som Norge?

Finnes det andre siviliserte land som krever inn formueskatt?

Gaunil

13.05.2017 kl.09:20

Knut Olsen:

Sa du sivilisert land? Når det gjelder skatt så er vi langt fra sivilisert.

De som sparer noe av sine allerede beskattede penger skal straffes. Det er ikke sivilisert!

Antisosialist

13.05.2017 kl.10:00

"Rettferdig skatt, og betale skatt med glede...".

Eneste måten å gjøre skatt rettferdig, er hvis alle har samme skatte-prosent. Ref: "Alle skal betale etter evne".

Hvis man f.eks. tjener 500 tusen, og en annen 1 million, så betaler den siste dobbelt så mye skatt. DET ER RETTFERDIG.

Da hadde også alle følt at skatt var mer natulig og alle hadde vært inneforstått med dette, og gjerne betalt skatten MED GLEDE.

Samfunnet hadde spart ENORME summer på effektivisering av skatteetaten, siden alt blir så mye enklere.

F.eks. hvis alle betalte 30% skatt.

Prpblemet i Norge er at vi har et Arbeiderparti som er sosialistisk, og som vil at INGEN SKAL HA MER ENN ANDRE. Underforstått: "Ingen skal ha mer enn meg".

Alle skal være like, og alle skal ha likt.

Altså: Akkurat slik det var i Sovjet under kommunismen. Det er dette systemet Arbeiderpartiet kjemper for, de har aldri gitt opp å innføre kommunisme etter Karl Marx prinsippet i Norge.

Det er derfor AP hater alt som har med PRIVAT å gjøre i det offentlige, alt skal være statlig og offentlig.

Nhat Rong

13.05.2017 kl.13:34

@Antisosialist

Vi har det allerede. Det kalles tabelltrekk hos skatteetaten. Jo mer du tjener, jo mer inntektskatt betaler du. Tabelltrekk hos skatteetaten har jo allerede et system der folk betaler etter evne. Vietnam er kommunist, men Norge er mer kommunist enn Vietnam. Forstå det dem som kan. Jeg flyttet fra Vietnam til Norge for å unngå kommunisme. Resultatet var at jeg fikk mer kommunisme.

https://tabellkort.app.skatteetaten.no/#/?_k=5owea7

Uno Wahl

13.05.2017 kl.13:38

Dette var et meget sneversynt blogginnlegg fra en som mest sannsynlig ikke vil kjenne på pungen i særlig grad om han betaler formueskatt eller ei. Mye av formuen blant vanlige folk i dag, er formue, ervervet på beskattede penger, det være seg eget erverv, eller erverv gjennom arv. La oss si at en person arver en hytte fra sine foreldre. Den det gjelder har ikke hytte fra før og har heller ikke økonomi til å skaffe seg dette. Og han har sikkert ikke økonomo til å betale formueskatt på den familiehytten han arvet og må kanskje selge noe man har hatt i familien i generasjoner. Synes virkelig Sissener at dette er rettferdig? Ikke noe formueskatt, eller eiendomsskatt for den saks skyld er rettferdig, og disse skattene rammer alltid de som har det vanskligst. Ett skattesystem som er mer rettet mot forbruk er på en måte mye mer rettferdig. Nei, formueskatten må fjernes, da den er ekstremt usosial og urettferdig...

Antisosialist

13.05.2017 kl.15:49

Til Nhat Rong

Er enig i at Norge er en kommunist-stat, med et Arbeiderparti som styrer alle nivå i samfunnet, uansett hvem som er i regjering.

Men vi har IKKE flat skatt i Norge, tabellen er bare utregnet med, og innbefattet alt DU PERSONLG har av toppskatt og fradrag osv.

Tabellen har ingenting med flat skatt å gjøre.

Torill

14.05.2017 kl.14:31

Vi betaler nok skatt her i landet. Nok er nok!

Røy

15.05.2017 kl.10:26

Te Nhat Rong: Ja, det e heilt fantastisk, vettu! For eg rekna med at du flykta ikkje frå Vietnam for å sleppa kommunismen, du flykta vel for å få glede av støtta frå NAV? Kossen sku' flyktningane klart seg utan NAV? Går'kje, det, vettu. No må me røysta Raudt for å få meir kommunisme, og det e'kje berre lurt, det e kjempelurt!

Jon Rossing

16.05.2017 kl.08:30

Skatt er ikke noe annet en simpelt tyveri! Noe vedlagt video beskriver veldig klart. Politikernes (uansett farge) eneste fokus fremover burde være å redusere offentlige utgifter slik at store deler av de skattene og avgiftene man betaler kan fjernes.

https://youtu.be/Yv-rr-in4Z8

Steinkjer

07.08.2017 kl.09:50

Veldig bra skrevet. Bare gode poenger!

Skriv en ny kommentar