hits

Dette kan Norge lære av Trump

I USA har presidenten fått igjennom en skattereform som skaper nye vekst for amerikansk økonomi. Har finansminister Siv Jensen noe å lære?

Skjermdump fra www.whitehouse.gov

USA har inntil Trumps skattereform hatt en skattesats for næringslivet på hele 35 prosent, høyest i den vestlige verden. Den høye skattesatsen har gjort det lite lønnsomt for amerikansk næringsliv å investere i USA.
Det har også medført omfattende skatteplanlegging for å unngå at overskuddene beskattes i USA noe Google, Facebook og andre storspillere for lengst har demonstrert. Overskuddene har hopet seg opp i skatteparadiser mens selskapene har betalt minimalt med skatt til USA.

Til stor skade
Konsekvensene av dette er skadelige. Når forskjellene i skattebelastning blir for stor, vil næringslivet selvsagt tilpasse seg det. Både inntekter, arbeidsplasser og velferd går tapt på den måten. Det er ikke mulig for myndighetene å motvirke dette med påbud og tvang. Bedrifter bestemmer selv hvor de vil lokalisere seg.

Apple flytter hjem
Verdens mest verdifulle selskap, Apple, er blant dem som har tilpasset seg skattemessig de senere årene. Apple har latt hele 252 milliarder dollar, altså rundt 2 000 milliarder kroner, samle seg opp i skatteparadiser. Å sende disse pengene hjem til USA ville ha kostet Apple 88 milliarder dollar med en skattesats på 35 prosent.

http://www.cbc.ca/news/business/apple-tax-cut-1.4492807

I forbindelse med skattereformen får selskaper mulighet til å ta overskudd fra utlandet hjem til USA mot å betale 15,5 prosent skatt. Det har Apple nå sagt at selskapet vil gjøre med nesten hele denne kontantbeholdningen. Å bringe 245 milliarder dollar hjem til USA vil koste Apple 38 milliarder dollar. Apple sparer altså nesten 50 milliarder dollar på denne skattereformen. Det er selvsagt bra for Apple, men det er ikke derfor Trumps skattereform er bra.

20.000 nye jobber
Når penger flyttes hjem, vil det også skape ny aktivitet. Så også for Apple. En del av pengene som Apple flytter til USA skal brukes til å bygge nye lokaler og ansette hele 20.000 mennesker. Det vil igjen gi mange positive virkninger.

De 20.000 menneskene vil både bruke sine inntekter i USA og betale skatt. Det gir ytterligere inntekter til det amerikanske samfunnet som gir grunnlag for enda flere arbeidsplasser. Slike ringvirkninger er betydelige. Gjerne 2-3 ganger så store som den direkte effekten av 20.000 nye arbeidsplasser. Dette kan være vanskelig å måle og det kan ta litt tid før vi ser det, men det er altså ingen tvil om at det positive effektene av å få i gang ny aktivitet er store.

Alt dette skyldes altså Trumps skattereform som lokker Apple og andre selskaper til både å hente penger hjem og investere i USA. Det hadde ikke vært mulig å oppnå dette med andre metoder. Hadde ikke skattereformen blitt vedtatt, ville pengene forblitt i skatteparadiser og arbeidsplassene uteblitt.

Kan ikke ha for store skatteforskjeller
I en global verden der både varer og kapital flyter over landegrensene i stadig større grad, nytter det ikke å være noe annerledesland. Land som strammer til overfor næringslivet vil bare oppleve at næringslivet forsvinner. Andre vil stikke av både med arbeidsplassene og inntektene.

Det har de siste årene blitt veldig populært å forbanne all verdens skatteparadiser. Det er forståelig, men ikke løsningen på problemene med internasjonal skattekonkurranse. Alle land må ta ansvar for eget skattesystem.

Skatt er viktig
Skattesystemet tjener flere formål. Det viktigste er å finansiere staten. Derfor må det selvsagt være skatter. Det er alle enige om. Det som er vanskeligere er hvordan skattesystemet skal utformes. Det er der de tydeligste forskjellen mellom høyre og venstre oppstår. Jonas Gahr Støre gikk faktisk til valg i 2017 på økte skatter.

Når andre formål slik som omfordeling tillegges for stor vekt, kan det bære galt av sted. Det ser vi klare tendenser til i Norge med formuesskatten. Dette er en symbolskatt med liten betydning for omfordeling, men som samtidig har store negative konsekvenser for verdiskaping og arbeidsplasser. Formueskatten har ført til at mange rike mennesker har flyttet fra Norge og tatt pengene sine med seg. Samtidig kvier gründere seg fra å etablere seg i Norge. Slikt blir det hverken skatteinntekter eller arbeidsplasser av.

Skatt for omstilling
Selv om oljeprisen nå har steget og noe av optimismen har kommet tilbake, er det ingen tvil om at Norge står foran store omstillinger i årene fremover. I Norge har arbeidsdeltagelsen vært fallende over mange år samtidig som en tredel av alle ansatte jobber i offentlig sektor. Enorme beløp skal betales i pensjon til en aldrende befolkning.

Denne tabellen fra SSB viser hvor mye sysselsettingen i Norge har falt de siste 10 årene.

Men det er nedgang i oljesektoren, selv om det er litt optimisme å spore akkurat nå. På lengre sikt truer omstilling til nye energikilder og nye teknologiske løsninger hele oljebransjen. Den som bare later som alt kommer til å gå bra slik det er, vil stå igjen på perrongen når toget går.

Utfordringen er derfor å skape nye lønnsomme arbeidsplasser i Norge. Det må skje i privat sektor og det er driftige gründere som må gjøre det.

For at det skal skje må forholdene ligge til rette. Det skjer ikke av seg selv. Da må vi ha et skattesystem som er bra for norske gründere. Det har vi ikke. Gründere kan bli rike på papiret og må betale betydelig med skatt lenge før det blir klart om bedriftene lykkes. Da vil mange vegre seg fra å prøve.

Lær av Trump og få formuene hjem
Mye norsk kapital har altså flyktet landet på grunn av skatt. Det er på tide å lokke den tilbake, dersom Norge skal klare utfordringene. Vi må sørge for at pengene blir tatt i bruk her for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Her kan Norge virkelig lære noe av Trumps skattereform. Gjør det attraktivt for norske formuer i utlandet å komme hjem. Få formuene satt i arbeid her sammen med driftige norske gründere. Grepet for å gjøre det er målrettede skattelettelser.

La norske formuer som flytter hjem og settes i arbeid her få skattefrihet over en lengre periode. Så lenge pengene og eierne deres er i utlandet, får ikke Norge noen skatteinntekter fra dem overhodet. Ikke arbeidsplasser heller. Å lage en god ordning for å få formuene hjem kan derfor bli svært lønnsomt for Norge. Det er slikt som gir nye arbeidsplasser og sikrer velferden.

 

 

 

 

17 kommentarer

Verdas beste land klarar sjølvsagden å skapa nye arbeidsplassar, gjennom det me kallar Det Grøne Skiftet. Denna flotte satsinga består or høgare klimaavgiftar, og er nett kva som skal til for at me skal skapa alle dei flotte nye arbeidsplassane, føretrinnsvis hjå offentleg sektor. Det andre naudsynte trinnet som skal syta for å løysa stoda på arbeidsmarknaden er at alle som jobbar lyt jobba åt dei er 75 eller 80 år, og det gjeld særskilt dei som jobbar hjå sånn forhufseleg privat sektor. Det verte naudsynt av di det er stadegt fleire som ikkje tolar byrda og istaden lyt fengje uføretrygd hjå NAV, kanskje i heile arbeidslivet. Det lyt me taka omsyn til slik at dei ikkje vert skadelidande, gjedna med ytarlege stønadar frå Onkel Stat. Og sånne gründararar dei kallar treng me ikkje, ikkje på vilkår, dei lyt berre halda seg på denna Gründarløkkja og drykka sånn ofseleg sånn utlandsk sånn kaffe latte, istaden lyt me lata sjølvaste Onkel Stat syta for å skapa jobbane, det lyt vêre det tryggaste i alle høve, det, sann. Jau!

Godt forslag, samtidig sett ned arbeidsgiver avgiften til 4%, så er mye gjort.

Fjern formuesbeskatningen. Dette er en usympatisk skatt som skatter urealisert verdi.

Bedre å skatte realiserte verdier, som utbytte.

Isolert sett er det ikke skatten som er problemet for bedriftene i Norge, (hvis vi ser bort fra formuesskatt og utbytteskatt). I den norske offentligheten er det viktigere at skattetrykket opprettholdes for de få, fremfor at vi får en positiv næringsutvikling for de mange. Det som virkelig er problemet for Norge og skaper enorme ekstrakostnader er den massive arbeidsledigheten som man siden "Gro" sin tid har feid under teppet, og de sinnsvakt høye avgiftene man har innført for å finansiere nettopp dette.
Dette er et problem ingen politikere tør eller gidder å røre, (selv om kostnadene har dratt gjennom taket så har vi vår daglige lottogevinst i olja og statistikken ser jo pen ut), så jeg hadde ikke holdt pusten hva gjelder økning av arbeidsplasser i privat sektor i Norge som følge av skatte/avgiftslettelser.

Mens resten syns det er greit å "skatte" de rike ut av landet, fins det jo mange som mener annerledes...

Det kan ikke være slik at fordeling går foran inntjening....

Scott Johansen

Scott Johansen

Denne videoen med Nick Hanauer er verdt å se. En befolkning som skattes ihjel er ikke bra for det private næringsliv eller landets familier, da det faktisk er folk flest som ved sin etterspørsel opprettholder næringslivet og arb.plassene.

https://www.youtube.com/watch?v=bBx2Y5HhplI&t=207s

Svart arbeid utgjør 450 milliarder kroner hvert år. Tenker vi 30 prosent skatt utgjør dette 150 milliarder kroner hvert år som felleskapet ikke får dra nytte av.
Ansetter vi 1000 personer i en A-Krim gruppe vil dette koste 1 milliard i året. Her må vi tenke utgift til inntekt ervervelse.
Når vi har noen late politikere på Stortinget som ikke tør å ta tak i problemet, blir resultatet at menigmann beskattes litt mer.

Scott Johansen, det er nettopp dette Trump har skjønt, han er i ferd med å styrke/bygge opp middelklassen i USA igjen. I tillegg stopper han de økonomiske lekkasjene som følge av dårlige handels- og miljøavtaler som er opprettet av tidligere svake presidenter. Det er som han sier selv, han er president for USA, men det utelukker ikke handel - men på like vilkår.

Åge Fred Gram.

Åge Fred Gram.

Trump har mye og lære av Siv.Han bør se på den Norske modellen som Regjeringen har styrt etter i 5 år.Det beste som har sjedd Landet.Det tok 60 år med AP og 5år med FRP for å rette opp AP vandalisme.

Asle jørgensen

Asle jørgensen

Dagens nyheter fra USA sier at veksten har bremset opp og stanser men for Sissener er nok dette FAKE NEWS 😉😁😁😁

regjeringen er i ferd med å redusere skattesatsen fra, 28 - 27 -25 ...det er vel et ønske om å komme ned på 20 % for bedrifter?, skattesatsen for utbytte økes tilsvarende hele tiden, så staten forsyner seg med ca 50 % av hva du skaper uansett ( + 25 Mva + et tonn med andre avgifter mm), men dette viser at dagens regjering er på rett vei?

Kapitalistene som plaserer pengene på Skatteparadiser tjente av andres billig arbeidskraft skulle arresteres og straffes. Skatteplanlegging er akkurat som "Money landering" ellr hvitevasking ab\v penger er med det samme hensikt. Unndragelser av skattepliktig inntekter og avgifter.

Det er disse grådige som spekulerer verden til fant hele tida syklisk. De blå-regjering ga skattelettelser, mne hvor er resultatet?

Glitrende godt skrevet om formueskatten av Sissner! :) :)

Er ikke veldig vanskelig å pengene tilbake, og folk i arbeid :
1. Engangsskatt på penger tilbake fra utlandet, 15% skatt og
ingen straffeskatt utover det. Ta likviditeten inn i
Norge, så blir den også, sannsynligvis, brukt i Norge.
2. Ingen formueskatt, husk penger står sjelden på en
bankkonto lenge uten å bli brukt til noe - og "noe"
skaper sannsynligvis også arbeid til noen et annet sted.
3. Lav beskatning av primærbolig, helst null - derimot
kraftig høyere skatt på sekundærbolig og ikke minst
næringseiendom. Få investeringer bort fra eiendom, og
over til bedrifter som skaper arbeidsplasser.
4. Arbeidsgiveravgift, 22,5% på alle deltidstillinger,
definert under 50% av full årlig stilling - stillingsbrøk
mellom 50,1 - 75% for fullt år med arbeidsgiveravgift 9%
og over 75% til 100% årlig stilling med 5%
arbeidsgiveravgift.
Kort sagt få folk tilbake i arbeid som gir en trygg og
sikker arbeidsplass, slik at også bankene vil låne dem
penger basert på lønnsinntekt fra fast arbeid - bort med
fast korttids innleie uten lønn mellom oppdrag. Og ønsker
man som bedriftsleder det, ja da blir det 22,5%
arbeidsgiveravgift for innleie av den type deltidsarbeid
5. Utsatt skatt på investeringer i grunderbedifter i fem år
fra oppstart, deretter full beskatning opp mot resultater
som er skapt.
6. Grunder og andre som satser på grunderbedifter skattes
ikke av aksjer og aksjeopsjoner for realisasjon, da blir
det interessant og beholde mulige fremtidige store
bedrifter i Norge - mot og selge de ut i en vekstfase før
de er blir stor som i dag. Dreier seg kun om tidspunkt
for beskatning, ikke å unndra seg fra beskatning.
7. Bedriftsbeskatning på fast 20% av overskudd, reguler
avskrivinger til noen få enkle valg - og ikke rekke
varierende valg av muligheter. Ansatte i skatteetaten som
da løsrives fra dagens arbeid kan da benyttes til mer
A-krim arbeid mot svart arbeid.
8. All lønnsinntekt under 6G, 20 % flat skatt
Lønnsinntekt fra 6G til 12G 35% flat skatt
Lønnsinntekt fra 12G og over 45% flat skatt
9 Fjern rentefradrag på alt utenom primærbolig for
privatpersoner. Nedtrapping til null fradrag over f.eks 5
år for å ikke skape kaos i år ett.
Og så videre .......
Dessverre er det for mange med særinteresser i dette landet, som ikke klarer og få det ned til pragmatiske løsninger for å få likviditeten til å komme til norge, bli i norge og investeres i Norge.
Kort sagt hva er best for Norge og norske innbyggere, er svært sjelden et relevant tema.
Men "krangle", det klarer vi i dette landet - både politikere og privatpersoner :-)
Geir

Det er nok bare å gi opp dette globalist prosjektet,med klima svindel og destabilisering ved hjelp av velferdstiggere,EU regime har vist sitt sanne ansikt nå i Davos,det er ikke lenger tvil om at EU forsøker å skape et nytt Europeisk DDR,og ar alt annet en demokratisk,Nei nå er det å følge den nye verdenspolitikke til USA,som gir makten tilbake til nasjonen,og folket.Norge bør straks si opp EØS avtalen og Schengen sammarbeidet.Noe nytt Tysk styre i Norge er helt uaktuelt for Norge.og folket må daglig betale sin pris i form av avgifter for sviket ved å slippe Tyskerene inn på stortinget med sine direktiver.

Sissener! Tror du på dette våset du kommer med her? Har du ikke fått med deg at Trump-administrasjonen og de rike donorene ler seg i hjel når de leverer disse talking-pointene?
Ha-ha, det er så bra for landet å gi bort flere tusen milliarder til rikingene!
Ha-ha, veldig viktig å sørge for tilbakeføring av kapital ved å belønne selskapene som har unndratt mange tusen milliarder fra beskatning, med ytterligere tusenvis av milliarder! Og, ha-ha, det gjør vi med penger som kommer rett ut av felleskapets kasse og går rett i lomma til rikingene!
Økte forskjeller? Ha-ha, vi har allerede verdens største forskjeller, - la oss øke dem mer sånn at vi garantert vinner kampen om de største forskjellene, ha-hah!

Joda,

hvert eneste år bretter innbyggerne i landet ut levra for å redegjøre for sin økonomi til skattemyndighetene.

Men, hvor er detaljert kvittering på hva pengene er brukt til?

Vi betaler enorme summer til hølet vi kaller "staten" uten å få vite i detalj hva pengene er brukt til.

Og ikke kom her og henvis til at, joda vi har jo statsbudsjettet..

I dette har det stadig vært referert til "udefinerbare avskrivinger", og hadde jeg som næringsdrivende levert noe slikt til likningskontoret hadde dette vært=gå rett i fengsel.

Hele maskineriet er en legalisert form for mafiavirksomhet.

Er system man blir født og tvunget inn i, uten å hverken ha samtykket eller mulighet til å tre ut av!

Tom Roger Lilleby

Tom Roger Lilleby

STRIKE

Vi har i alle fall nettop fått vite hvilket høl i Oslo hvor 2300 millioner kroner har havnet i!

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!